Naše služby

Činnost soudní exekutora je vymezena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Soudní exekutor zejména provádí nucený výkon exekučních titulů - viz Exekuční činnost.

Dále soudní exekutor:

  1. Sepisuje exekutorské zápisy a v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje - viz Zápisy a úschovy.
  2. Provádí dražby movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení exekučního řádu - viz Dobrovolné dražby.
  3. Provádí další činnost, která spočívá např. v poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností, popř. na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání (tzv. oznámení o výhradě) - viz Další činnost.