Další činnost

Právní pomoc

Soudní exekutor poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností. Tato právní pomoc spočívá zejména v sepisu exekučního návrhu.

Za poskytování právní pomoci náleží soudnímu exekutorovi odměna. Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně zvláštní právní předpis, tedy vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).


Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu (dále jen "oznámení o výhradě") tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

Za činnost týkající se oznámení o výhradě náleží soudnímu exekutorovi finanční náhrada dle vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, která činí 1.000,00 - 2.000,00 Kč + DPH.


Jiná činnost na základě pověření soudu

Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost, zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele. V rámci další činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Na základě pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje exekutor majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vykonává správu takového majetku. Při evidenci spravovaného majetku postupuje exekutor přiměřeně jako při evidenci věcí převzatých do úschovy.

Za jinou činnost na základě pověření soudu náleží soudnímu exekutorovi finanční náhrada dle části páté vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.