Účastníci a osoby zúčastněné

Účastníky exekuce jsou ve smyslu ust. § 36 exekučního řádu povinný (dlužník) a, je-li exekučním příkazem postižena součást společného jmění manželů nebo je-li vymáhán dluh náležející do společného jmění manželů, je účastníkem i  manžel(ka) povinné(ho). Informace pro tyto účastníky naleznete v sekci  Pro povinné.

Účastníkem je také osoba oprávněná, tedy věřitel z exekučního titulu. Informace pro tyto účastníky naleznete v sekci Pro oprávněné.

Exekuce se týká i dalších 3. osob, které jsou účastny v exekuci pro určitou část řízení. Typicky jde zástupce účastníků (sekce Pro zástupce ), zaměstnavatelé osob povinných (sekce Pro zaměstnavatele ), dražitelé - účastníci dražeb se zájmem o koupi dražených věcí (sekce Dražby ). Dále může jít o  další věřitele osob povinných, vlastníky věcí, které postihla exekuce povinných apod. (sekce Pro ostatní ).

Nahlížení do spisu

Do spisů exekutora mohou nahlížet oprávněné orgány a osoby (§ 95 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v platném znění) v úředních hodinách, přičemž pravidla objednávání a realizace nahlížení do spisu se řídí Opatřením soudního exekutora č. 2/2013 ze dne 12.11.2013 o pravidlech objednávání a nahlížení do spisů soudního exekutora. Toto opatření je k dispozici v sekci Předpisy a vzory.

Plná moc pro zastupování

Soudní exekutor upozorňuje, že pro zastupování osob v exekuci a provádění procesních úkonů jejich jménem musí být řádně doložena plná moc. Plná moc musí být předložena buď v listinné podobě v originále či úředně ověřené kopii, nebo v elektronické podobě s doložkou elektronické konverze dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Takováto plná moc se potom stane součástí spisu. Pro více informací ZDE.