Pro ostatní osoby zúčastněné

Další věřitelé

Soudní exekutor je ze zákona vázán mlčenlivostí, a proto nemůže další věřitelům osob povinných podávat informace o jejich majetkových poměrech.

Je-li proti povinnému vedena exekuce prodejem movitých, nemovitých věcí či prodejem obchodního závodu (podniku), mohou se věřitelé domoci své pohledávky jejím přihlášením do dražby. Pro každou z výše uvedených věcí platí jiná pravidla přihlášení se do dražby, která vycházejí ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tato pravidla se také mohou měnit dle data zahájení řízení vůči povinnému, neboť pro exekuci, jako každé jiné soudní řízení, typicky platí, že se řízení dokončí podle právní úpravy účinné v době zahájení řízení.

Třetí osoby dotčené exekucí

Zákonnou povinností soudního exekutora je vést exekuci k jejímu úplnému vymožení. Za tím účelem provádí mnoho úkonů, které se mohou dotknout 3. osob.

Typicky jde o tyto situace:

  1. Vlastník věcí, které byly postiženy exekucí povinného: Soudní exekutor zjišťuje, kde se nachází majetek povinného. Vychází přitom dotazů a majetkových součinností, která činí v rámci řízení. Takto např. může zjistit adresu, o které je důvodné se domnívat, že se tam nachází bydliště povinného a jeho majetek. Věci tam nalezené může soudní exekutor pojmout do soupisu movitých věcí, přitom ale tyto věci nemusí být ve vlastnictví povinného. Osoby takto postižené exekucí se mohou bránit návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 exekučního řádu nebo následně tzv. excidanční žalobou dle ust. § 267 občanského soudního řádu.
  2. Vlastníci nemovitostí, na které je doručována zásilka povinnému k exekuci či je zde povinný soudním exekutorem hledán: Při hledání majetku povinného není soudní exekutor vázán pouze adresou trvalého pobytu (evidenční adresa dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel), resp. sídlem zapsaným v obchodním rejstříku. Adresa trvalého pobytu / sídlo obchodní společnosti by sice měla korespondovat s bydlištěm / sídlem povinného, ale často tomu tak nebývá. Povinní - fyzické osoby mají trvalý pobyt na adresách ohlašoven (obecní úřady), povinní - právnické osoby zase používají jako svá sídla virtuální kanceláře. Soudní exekutor často zjistí, že se k povinnému vážou i jiné adresy, které uvádí ve styku s různými institucemi či osobami, a tyto adresy soudní exekutor prověřuje. Takové adresy si soudní exekutor nevymýšlí a nezbývá než tyto adresy prověřit.
  3. Dlužník povinného: Majetkem jsou také pohledávky, tedy právo na plnění od jiné osoby. Soudní exekutor může postihovat pohledávky, které má povinný za 3. osobami, neboli dlužníky povinného. Jestliže je pohledávka povinného postižena exekučním příkazem, dlužník povinného plní soudnímu exekutorovi, místo aby plnil povinnému. Dlužník povinného plní v rozsahu uvedeném v exekučním příkazu. Pokud dlužník povinného nesplní svou povinnost vyplývající z exekučního příkazu, může čelit žalobě na náhradu škody.