Nemovité věci

Prohlídka nemovitých věcí se obvykle neorganizuje - u jednotlivých dražeb odkazujeme na podrobnější informace ve znaleckém posudku a případně na zveřejněné fotografie.

Dražby nemovitých věcí a podílů v bytových družstvech provádí soudní exekutor výhradně elektronicky prostřednictvím dražebního portálu  drazby-exekutori.cz.

Dražby se může zúčastnit jen osoba, která

  1. není ze zákona z možnosti se zúčastnit dražby vyřazena, což je typicky povinný, manžel(ka) povinné(ho) zaměstnanci soudu, soudního exekutora apod,
  2. složila dražební jistotu,
  3. je registrována na dražebním portálu a prokázala svou totožnost příslušným formulářem.

Složení dražební jistoty

Jistotu lze zaplatit na účet soudního exekutora v bance UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 2106452899/2700, s variabilním symbolem, který odpovídá spisové značce exekuce předmětné dražby, a specifickým symbolem, který odpovídá rodnému číslu (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu drazby-exekutori.cz; k zaplacené jistotě lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. V hotovosti do pokladny soudního exekutora lze jistotu zaplatit pouze v případě, že nepřesahuje částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu.


Registrace a prokázání totožnosti

Pro registraci viz ZDE.

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu drazby-exekutori.cz  (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je dostupný na dražebním portálu (po přihlášení !!!) v sekci „Uživatel“ (v dané sekci po kliknutí na odkaz „doklad o prověření totožnosti“). V „Dokladu o prokázání totožnosti“ uvedenou dražitelé své jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození (právnické osoby název, IČ a sídlo).

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen, ledaže by totožnost dražitele byla ověřena osobně soudním exekutorem (zaměstnancem soudního exekutora) nebo ledaže Registrovaný dražitel podepsal Doklad o prokázání totožnosti svým uznávaným elektronickým podpisem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně správního celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ustanovení § 21, 21a nebo 21b o.s.ř., jejíž oprávnění jednat za daný subjekt musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena. V případě, že je tak činěno prostřednictvím zástupce, musí být dále doložena úředně ověřená plná moc tohoto zástupce.

Fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé - a draženou věc nabýt do společného jmění manželů, jsou povinny vyplnit registrační formulář označený „SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ“, v němž uvedou, který z manželů bude jménem manželů činit podání a tento opatřit podpisy obou manželů a doručit soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu jedním z níže uvedených způsobů. 

Osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nabýt draženou věc do podílového spoluvlastnictví, jsou povinny vyplnit registrační formulář označený „SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL“, v němž uvedou zejm., v jakém poměru jim má být udělen příklep a který ze společných dražitelů je oprávněn i jménem ostatních dražitelů činit podání, a tento opatří svými podpisy všichni společní dražitelé a doručí jej jedním z níže uvedených způsobů soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu.

V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů dle ustanovení § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. Toto neplatí, pokud je Doklad o prokázání totožnosti (popř. ostatní potřebné listiny) opatřen uznávaným elektronickým podpisem dražitele (oprávněných osob jednat za daný subjekt). Plná moc pro zástupce ale musí být vždy ověřená úředně.

Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne ověření jeho podpisu ke dni zahájení této dražby starší 12 měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat doručí Registrovaný uživatel správci serveru některým z těchto způsobů:

a) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu správce serveru: spravce@e-aukce.com nebo do datové schránky správce serveru: dbdfdti,

b) zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, nebo

c) osobně v sídle úřadu soudního exekutora.


Další skutečnosti

Usnesení o příklepu:  

Usnesení o příklepu soudní exekutor vydá bezprostředně po ukončení dražby. Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem.

Usnesení o příklepu soudní exekutor rozešle bez zbytečného prodlení, aby mohla začít běžet lhůta k podání odvolání.

Převzetí nemovitostí:

V exekucích, které počaly běžet před 01.01.2013, je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soud.

V exekucích, které počaly běžet po 01.01.2013, je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle ust. § 336ja odst. 1 občanského soudního řádu (ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu mohou 3. osoby navrhnout, že nemovitou věc nabudou formou předražku, byl-li podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku).

Nabytí vlastnictví nemovitostí:

V exekucích, které počaly běžet před 01.01.2013, se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

V exekucích, které počaly běžet po 01.01.2013, se vydražitel stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Vyklizení nemovitostí:

Může nastat situace, že povinný či jiné osoby, které měly právní důvod pro užívání nemovitosti, který s dražbou zaniká, nemovitosti nechtějí předat (nemovitosti vyklidit).

V exekucích, které počaly běžet před 01.01.2013, se nový vlastník nemovitostí musí potom u soudu domáhat žalobou na vyklizení nemovitosti. Pokud žalobě bude vyhověno a nemovitost stále nebude předána, je třeba potom navrhnout výkon rozhodnutí / exekuci vyklizením.

V exekucích, které počaly běžet po 01.01.2013, na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.

Zánik zástavních a obdobných práv:

Zástavní právo zásadně zaniká nabytím právní moci usnesení o rozvrhu vydražené podstaty (cca 3-4 měsíce po dražbě). O zániku zástavních práv vyrozumívá katastr soudní exekutor, samotný výmaz je potom záležitostí toho kterého katastrálního pracoviště.

Daň z převodu nemovitostí:

Tímto připomínáme, že nabytím nemovitosti je třeba zaplatit daň z převodu nemovitostí podle příslušných právních předpisů. Toto si zařizuje vydražitel sám.

Vrácení dražební jistoty neúspěšným dražitelům:

Zpravidla do 5 pracovních dnů od konání dražby.

Lhůta pro zaplacení nejvyššího podání:

Obvykle 15 dnů od právní moci usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu nabude právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, počítaje od doručení posledním osobě, které se usnesení doručuje. Jakmile usnesení o příklepu nabude právní moci (zpravidla měsíc od dražby), je vydražiteli zasláno vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o příklepu, od jehož doručení lhůta k doplacení běží.

Movité a ostatní věci

Dražby movitých věcí provádíme fyzicky, a to buď v sídle úřadu nebo v místě uskladnění movitých věcí. Místo konání je uvedeno vždy v dražební vyhlášce.

Na dražbu je třeba s sebou si vzít platný úřední doklad totožnosti. V případě, že přítomná osoby zastupuje jinou osobu, je třeba mít s sebou úředně ověřenou plnou moc, která zůstane u soudního exekutora a stane se součástí spisu.

Za vydražené movité věci soudní exekutor neručí, tj. nelze uplatnit záruku. Technickou funkčnost umožníme v rámci možností dražených movitých věcí vyzkoušet.

V případě dražeb obchodních závodů (podniků), podílů v obchodních korporacích apod. budou informace vždy zveřejněny v dané dražební vyhlášce, popř. Vám je sdělíme, když nás kontaktujete na některých z našich kontaktech - viz sekce Kontakty.