Dobrovolné dražby

Na návrh vlastníka věci či osoby oprávněné s věcí disponovat může exekutor provést dražbu movité či nemovité věci. Dražbu soudní exekutor provede podle ustanovení exekučního řádu.

Jde-li o nemovitou věc, tak nejprve zajistí vypracování znaleckého posudku, následně vydá usnesení o určení ceny, po jehož právní moci bude provedena dražba dle usnesení o dražební vyhlášce. Jde-li o movitou věc, soudní exekutor provede ocenění sám nebo si v případě nutnosti také zajistí odborné ocenění.

Základem pro provedení dobrovolné dražby je sepsání smlouvy o provedení dražby mezi navrhovatelem a soudním exekutorem. V této smlouvě se určí konkrétní práva a povinnosti pro provedení dražby, zejm. odměna soudního exekutora za provedení dražby.

O rámcové ceně za dobrovolnou dražbu se můžete informovat, když nás kontaktujete na některém z uvedených kontaktů - viz Kontakty.