Zápisy a úschovy

Exekutorské zápisy

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

Úschovy

Exekutor může v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje. O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné potvrzení.

Odměna za sepsání zápisu a úschovu

Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů a s přijímáním věcí do úschovy se použije obdobně zvláštní právní předpis, tedy vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

O rámcové ceně za sepsání exekutorského zápisu a úschovy se můžete informovat, když nás kontaktujete na některém z uvedených kontaktů - viz sekce Kontakty. Rámcovou cenu Vám sdělíme při konkrétnějším popisu Vámi požadované služby (předmět úschovy, předmět skutkového děje osvědčovaného v exekutorském zápisu).