Pro oprávněné (věřitele)

Věřitelem je osoba, která má právo na plnění od dlužníka. Je-li dlužník v prodlení s plněním svého dluhu, může věřitel žádat ochranu svého práva s pomocí donucení vykonávané státní mocí. Zahájení exekuce může věřitel neboli osoba oprávněná navrhnout jen v případě, že dlužník neboli osoba povinná nesplní dobrovolně, co mu ukládá exekuční titul.

Dle ust. § 40 odst. 1 exekučního řádu exekučním titulem je:

  1. vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  2. vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
  3. vykonatelný rozhodčí nález,
  4. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu 13),
  5. vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci,
  6. jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, 14) jejichž výkon připouští zákon.

Jiná osoba, než uvedená jako oprávněná v exekučním titulu, se může domáhat svého práva exekucí, jestliže prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 a 5 exekučního řádu.

Vzor exekučního návrhu, jehož náležitosti definuje ust. § 38 exekučního řádu, naleznete v sekci Předpisy a vzory.