Pro povinné (dlužníky)

Úvodem bychom povinné rádi seznámili se skutečností, že dle platné právní úpravy se úkony soudního exekutora považují za úkony soudu. Znamená to tedy, že soudní exekutor je oprávněn vykonávat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. Samotný soudní exekutor, v případě našeho úřadu Mgr. Jiří Nevřela, však není osobou, která by měla na starost řešení konkrétních exekučních řízení. Za tímto účelem, v souladu se zákonem, pověřuje své další zaměstnance.

Komunikace s Úřadem

Při jakékoliv komunikaci s úřadem buďte připraveni identifikovat svůj případ pomocí spisové značky a Vašeho postavení v řízení, jinak dle Vašeho rodného čísla, popř. celého jména a roku narození.

Pokyny k osobní návštěvě úřadu

Pokud chcete učinit písemné podání nebo hradit exekuci do poklady v hotovosti, lze tak učinit v úředních hodinách. V takovém případě sdělte pracovníkovi, který Vás vpustí do prostor úřadu, že jdete učinit podání na podatelnu, resp. provést úhradu na exekuci.

Pokud chce osobní schůzku s cílem projednat nějakou Vaší záležitost (např. informace o exekuci, doručování písemností), je třeba se vždy objednat předem. V případě neobjednané návštěvy se může stát, že Vaše záležitost nebude vyřešena, neboť nebude přítomný pracovník pověřený Vaším případem.

Písemná komunikace

Veškeré doručování písemností ze strany Úřadu je prováděno na adresu trvalého pobytu, nebo úředně sjednanou doručovací adresu. V případě zájmu o doručování písemnosti na jakoukoliv jinou adresu je nutné podat si oficiální písemnou žádost, která tuto adresu uvádí.

Při zasílání písemností našemu úřadu prosím využívejte doručování dle platné právní úpravy občanského soudního řádu. Jedná se o tyto uznávané způsoby doručení:

  • osobně na podatelně úřadu,
  • do datové schránky úřadu,
  • písemnou formou, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu exekutorského úřadu,
  • formou e-mailu (tento nebo příloha e-mailu musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem).

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že podle § 42 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soudní exekutor nepřihlíží k případným podáním doručeným e-mailem bez elektronického podpisu, pokud tato podání v mailovém systému nejsou do tří dnů doplněna originálem nebo písemným podáním stejného znění.

Telefonická komunikace

S naším úřadem se můžete spojit také telefonicky. Upozorňujeme však, že účelem telefonické komunikace nemohou být oficiální žádosti a podání. Telefonická komunikace slouží pouze k pokládání dotazů v obecné rovině exekučního řízení, ale především k upřesnění a projednání podmínek, či postupu při uhrazení jednotlivých dluhů. V případě hrubého vyjadřování, slovního napadání pracovníka úřadu a zřejmé neochoty racionálního řešení vzniklé situace, může být hovor ze strany exekutorského úřadu předčasně ukončen.

Potřebná telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty.

V případě telefonické komunikace s úřadem je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Volejte pouze v oficiální úřední hodiny pro telefonický styk.
  • Vždy buďte připraveni identifikovat se spisovou značkou exekučního řízení (tato se nalézá na každé listině ve tvaru 054 EX …/…) a Vaším postavením v řízení nebo uvedením Vašeho rodného čísla, popř. celého jména a roku narození.
  • Za účelem urychlení další komunikace sdělte své aktuální telefonní číslo a emailovou adresu.
  • Veškeré požadavky formulujte stručně a mějte je předem připraveny.
  • V průběhu hovoru mějte k dispozici veškeré doručené dokumenty, které si předem důkladně prostudujte.
  • Kontakt přímo na soudního exekutora nikdy nepožadujte. Jak bylo řečeno výše, soudní exekutor v souladu se zákonem k vyřizování jednotlivých úkonů v exekučních spisech pověřuje své zaměstnance, na které Vás spojovatel(ka) na telefonní lince přepojí (vykonavatele exekutora, exekutorské koncipienty a další zaměstnance).

Komunikace prostřednictvím zástupce

Necháte-li se v daném exekučním řízení zastupovat třetí osobou (dále jen „zástupcem“), je nezbytně nutné, aby byla tato osoba vybavena řádnou a platnou plnou mocí. Pro více informací viz sekce Pro zástupce.

Plnou moc doručte úřad s dostatečným předstihem před zahájením jednání s Vaším zástupcem. Ze strany pracovníků úřadu není možné zahájit jakákoliv jednání, či komunikaci (byť telefonickou) se zástupcem povinného, není-li ve spise k dispozici řádně doložena plná moc.

Další časté dotazy

Původ dluhu

V případě, že si nejste vědomi vymáhaného dluhu nebo jeho původu, neobracejte se s žádostí o tyto informace na soudního exekutora. Soudní exekutor provádí exekuce na základě pověření soudem. Jedinou informací o původu dlužné částky je soudnímu exekutorovi tzv. exekuční titul, což je typicky soudní rozhodnutí. Tento je však povinnému zasílán spolu s ostatními listinami hned v úvodu exekuce. Pro bližší informace je tedy nutné obracet se na toho, kdo tento exekuční titul vydal (soud, rozhodce, atd.), nebo přímo na oprávněnou osobu.

Úhrada exekuce formou měsíčních splátek

Chcete-li si vzhledem ke svým majetkovým poměrům zažádat o možnost splácení exekuce, mějte na paměti, že soudní exekutor není povinen akceptovat návrh, či žádost povinného k dobrovolným měsíčním úhradám exekuce. U každého exekučního řízení dochází k individuálnímu rozhodnutí na základně zjištěných a předložených skutečností týkajících se majetkových poměrů povinného. O splácení exekuce formou pravidelných měsíčních úhrad můžete žádat písemně, pomocí emailu nebo telefonicky.

Pokud dojte k uzavření dohody týkající se uhrazení, nebo postupného splácení exekuce, ať již telefonicky, nebo písemně, je tato brána za konečnou. V případě, že dohodu nedodržíte, mohou být bez jakéhokoliv dalšího varování přijata opatření za účelem co možná nejrychlejšího vymožení pohledávky. Například sepsání a zajištění movitých věcí, a to i za nepřítomnosti povinného, či prodej postižené nemovitosti v dražbě.

Pokud exekutor lustrací majetku povinného zjistí nové skutečnosti, které významným způsobem ovlivňují průběh exekuce, případně majetkové poměry povinného, vyhrazuje si právo tuto dohodu zrušit a stanovit nové podmínky, které povedou k efektivnějšímu vymožení pohledávky.