Povinnosti plátce mzdy povinného

Srážky ze mzdy a výpočet jejich výše

Povinnost provádět srážky ze mzdy, případně jiného příjmů povinného (dále jen „srážky“), vzniká zaměstnavateli, či jinému plátci příjmu (dále jen „plátci“) dnem doručení daného exekučního příkazu. Takto provedené srážky plátce nezasílá přímo soudnímu exekutorovi, ale provádí jejich deponaci až do okamžiku nabytí právní moci daného exekučního příkazu. O této skutečnosti je plátce vyrozuměn písemně, a to tzv. Vyrozuměním o nabytí právní moci exekučního příkazu. V okamžiku doručení tohoto vyrozumění, je plátce povinen zaslat deponované srážky dle instrukcí získaných z exekučního příkazu.

Povinnost provádět srážky trvá také v případě podání insolvenčního návrhu povinného. Avšak v průběhu insolvenčního řízení jsou tyto srážky deponovány zaměstnavatelem. V případě rozhodnutí o úpadku povinného se plátce musí obrátit pro informace o dalším postupu přímo na insolvenčního správce. V případě zastavení řízení, nebo jeho zamítnutí, zašle plátce již deponované srážky soudnímu exekutorovi.

Výpočet výše srážky je stanoven zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 279 a násl. Bližší informace a pomocnou kalkulačku pro výpočet výše srážky ze mzdy, naleznete na stránkách exekutorské komory, viz ZDE. Z vypočtené částky, dle výše uvedeného zákona, lze srazit k vydobytí vymáhané pohledávky pouze první třetinu. Druhá třetina je určena pouze pro vydobytí přednostních pohledávek. Tyto se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato k jejich celkové úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z třetiny první.

V případě, že plátce obdrží více exekučních příkazů, provádí srážky ve prospěch první pohledávky v pořadí. Toto pořadí je dáno podle data doručení prvnímu plátci příjmu povinného. V případě, že exekuční příkaz byl vydán již u předchozího plátce, budete o této skutečnosti informování formou „Usnesení o pokračování ve srážkách“, které také udává informace o datu doručení, nutné ke správnému určení pořadí dané pohledávky. Výjimkou z toho pravidla jsou pohledávky přednostní, které čerpají z druhé třetiny (viz odstavec výše) i v okamžiku, nejsou-li první v pořadí, ale pouze první v pořadí mezi přednostními pohledávkami.

Povinná oznámení soudnímu exekutorovi

Zjistí-li zaměstnavatel, u nově přijímaného zaměstnance, že u předchozího plátce mzdy byla prováděna exekuce srážkami, je povinností nového zaměstnavatele oznámit soudnímu exekutorovi, který srážky přikázal, informace o nástupu povinného.

Stejně tak je plátce mzdy povinen neprodleně oznámit soudnímu exekutorovi informace o ukončení pracovní poměru a den zániku nároku na příjem povinného, ale také skutečnost, že povinnému nikdy nárok na mzdu nebo jiný příjem u daného plátce nevznikl.

Závěrem je také nutné uvědomit si skutečnost, že za nesplnění některé z výše zmíněných povinností je možné udělit pořádkovou pokutu ve výši až 50.000Kč, přičemž tato může být uložena opakovaně. V takovýchto případech může být na plátce podaná také tzv. poddlužnická žaloba, případně žaloba o náhradu škody, a to ze strany oprávněné osoby.

Komunikace se soudním exekutorem

Dotazy týkající se exekučních příkazů, případné žádosti o vyčíslení zbývající částky vymáhané pohledávky a odpovědi na součinnosti ze strany soudního exekutora lze zasílat jak písemně, a to na adresu exekutorského úřadu nebo prostřednictvím elektronického podání e-mailem či datovou schránkou, případně telefonickým spojením (viz kontakty). Ve všech těchto případech uvádějte výhradně naší spisovou značku ve tvaru 054 EX …/….