Pro zástupce

V exekuci, stejně jako v každém jiném soudním řízení, může být účastník zastupován, a to buď ze zákona (zákonným zástupcem nebo opatrovníkem) nebo na základě plné moci.

Chce-li osoba vystupovat jako zástupce účastníka, musí své zástupčí oprávnění soudnímu exekutorovi prokázat. Jde-li o zákonné ho zástupce, je tato skutečnost ve většině případů zjistitelná z Centrální evidence obyvatel. Jde-li ale o opatrovníka nebo zástupce na základě plné moci, musí být soudnímu exekutorovi předložena listina, která toto prokazuje. Taková listina (rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem, plná moc apod.) musí být předložena v podobě listinné v originále nebo jako úředně ověřená kopie, nebo v podobě elektronické (tj. zasláno e-mailem nebo datovou zprávou prostřednictvím systému datových schránek) po provedení elektronické konverze dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Prokázání plné moci

Legislativní rámec:

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který je subsidiární k zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád:

§ 28 odst. 1 osř.: Zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony.

§ 28 odst. 4 osř.: Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.

§ 32 odst. 1 osř.: Každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

§ 103 osř.: Kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

§ 104 odst. 2 osř.: Jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření.

Komentářová literatura:

Komentář k osř. (Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013):

Strana 108: Plnou mocí se přitom rozumí jakákoliv listina vlastnoručně podepsaná účastníkem řízení, z níž lze vyčíst vůli účastníka, aby byl určitou osobou v řízení zastupován.

(Zaslání skenu plné moci datovou schránkou lze srovnat k situaci, kdy při soudním roku osoba vystupující jako zástupce předloží soudu na kopírce okopírovanou plnou moc zástupce s tvrzením, že originál má založen v kanceláři. Ani jedna listina není předložena s vlastnoručním podpisem účastníka.)

Strana 109: Případné vady písemné plné moci lze zhojit ústně do protokolu a naopak. Průkaz (srovnej pojem „průkaz“ s pojmem „doložit“ v ust. § 32 odst. 1 osř.) plné moci (písemné, ústní, elektronické) je trvalou součástí soudního spisu (v původní listinné podobě či po provedení elektronické konverze), nikoli jeho přílohou.

Judikatura:

Vrchní soud v Praze, č.j. 5 Cmo 190/2014-25 ze dne 13.05.2014, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení zastavení řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne 28.11.2013, č.j. 13Cm 293/2013-19. Vrchní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdil: „…dne 26.12.2013 podal advokát JUDr. M.L.  prostřednictvím datové schránky námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu č.j. 13Cm 293/2013-15 ze dne 28.11.2013, v nichž se označil za zástupce žalovaného. Usnesením č.j. 13Cm 293/2013-18 ze dne 8.1.2013, které bylo doručeno do datové schránky shora uvedeného advokáta dne 9.1.2014, bylo žalovanému uloženo, aby ve lhůtě 10 dnů předložil originál či úředně ověřenou kopii listiny osvědčující oprávnění JUDr. M.L. zastupovat jej v tomto řízení. Ke dni vydání napadeného usnesení nebylo na výzvu soudu reagováno… …Odvolací soud konstatuje, že nedostatek procesní plné moci je nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). Soud prvního stupně proto správně vyzval žalovaného, aby ve stanovené lhůtě doložil oprávnění JUDr. M.L. zastupovat jej list č. 2 Sp. zn. 5Cmo 190/2014 v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu. Argumentace žalovaného, že mu výzva soudu prvního stupně nebyla doručena, neobstojí, neboť jak uzavřel Nejvyšší soud ČR v usnesení č.j. 29Odo 733/2001 ze dne 29.8.2002, výzva k předložení plné moci může být zaslána jak účastníku, tak i tomu, kdo v řízení vystupuje jako jeho zmocněnec. V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že usnesení č.j. 13Cm 293/2013-18 ze dne 8.1.2013 bylo doručeno do datové schránky shora uvedeného advokáta dne 9.1.2014. Povinnost soudu učinit vhodné opatření, předpokládaná ustanovením § 104 odst. 2 o.s.ř., tím byla splněna; nedostatek podmínky řízení však nebyl ani poté odstraněn a nestalo se tak ani v odvolacím řízení. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. proto muselo být řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu zastaveno.“

Stejně tak i z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Odo 866/2004 ze dne 25. 8. 2004, vyplývá, že po dovolateli bylo požadováno předložení originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci, kterou udělil advokátovi pro své zastoupení v dovolacím řízení.

Z výše uvedené judikatury zcela jednoznačně vyplývá, že soudy mohou požadovat předložení originálu či úředně ověřené kopie plné moci. Stejně tak ze zákona vyplývá, že exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další předpisy svěřují soudu či soudci.

Další odůvodnění:

Lze se domnívat, že vyplývá-li z ustanovení § 28 odst. 4 OSŘ, že soud může požadovat i úředně ověřené podpisy na plné moci, což se aplikuje v případech, kdy to odůvodňují okolnosti případu a mimo jiné se tento postup odůvodňuje i tím, že soud nemá možnost se při jednání nebo jiném soudním roku sám přesvědčit o tom, zda k udělení plné moci skutečně došlo, pak o to více může požadovat originál plné moci (příp. konverzi do el. podoby) či její úředně ověřenou kopii (bez úředně ověřených podpisů na ní).

Dle možného právního názoru účelem ustanovení § 28 odst. 1 OSŘ (požadavek písemnosti plné moci) není kvalifikovaně informovat zástupce účastníka, ale umožnit zástupci účastníka se touto listinou prokazovat – např. ve smyslu ustanovení § 32 OSŘ.

Pak lze dovodit, že posouzení toho, zda bylo či nebylo prokázáno zastoupení na základě prosté kopie plné moci (skenu plné moci) přísluší soudu, potažmo soudnímu exekutorovi, který vede spis a je za průběh řízení odpovědný.

Požadavek na předložení plné moci v originále či úředně ověřené kopii není mezi exekutorskými úřady požadavkem neobvyklým. Takový požadavek snáší např. Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutorka a současně prezidentka Exekutorské komory České republiky má na svých webových stránkách v sekci pro povinné v odstavci „Jednám prostřednictvím zástupce“ stejný požadavek originálu či úředně ověřené kopie plné moci. Dále např. JUDr. Alena Blažková, Ph.D, soudní exekutor, má na svých stránkách v sekci pro povinné v odstavci „Jednání prostřednictvím zástupce“ také stejný požadavek originálu či úředně ověřené kopie plné moci. Také Mgr. David Koncz, soudní exekutor a bývalý prezident Exekutorské komory České republiky, má na svých stránkách v sekci „Informace pro povinné“, v odstavci „Komunikace s úřadem“ - stejný požadavek).